آمل
نام قدیم : آموی، آمویه
وجه تسمیه : آ+مل
شهرت : شهربام ایران، شهر هزار سنگر، اولین شهر علویان
جمعیت : 238,000
مساحت : 3,080

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه