الیگودرز

(شهر)

لرستانالیگودرز
وجه تسمیه : آل گودرز
جمعیت : 89,000
مساحت : 1.3

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه