ابرکوه

(شهر)

یزدابرکوه
نام قدیم : ابرقو
جمعیت : 47,000
مساحت : 5,800

ایستگاه راه‌آهن فرودگاه