Noghli House & Quarantine

Shahrak

(village)

Qazvin Alamut