Noghli House & Quarantine

Kharaqan

(village)

Semnan Shahroud