Noghli House & Quarantine

Khabr

(village)

Kerman Baft