Noghli House & Quarantine

Ghasr Yaghub

(village)

Fars Safashahr