Noghli House & Quarantine

Ab Asemani

(village)

Fars FasaMountain & Semimountain Mountain & Semimountain