تبلیغ در بانی

Engraving


قلم زنی از جمله صنایع دستی ایران و از صنایع فلزی،هنر تزیین اشیای فلزی با استفاده ازقلم‌های فولادی و با کمک ضربات استادانه چکش است

Decoration of metal objects made of copper, gold, silver and rice by creating lines and motifs or crapping them using steel fins (with different tips) and with the help of elastic blows hammering is called Engraving. 

Place not specified, Place not specified and Place not specified Cities are among the most popular cities in which Engraving are Prevalence.

 

Etching Handicraft Iran Isfahan Kerman Tabas

Metal Works


Cities where Engraving is prevalent