فرحزاد
تاریخی : ندارد
جنگل و بیشه زار : ندارد
دشت و تپه ماهور : ندارد
کویر : دارد
کوهستان و نیمه کوهستانی : ندارد
ساحل : ندارد

آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

favourite
share

سفرنامه‌های روستای فرحزاد

.