تبلیغ در بانی

توصیف آرامگاه حسام الدوله


این آرامگاه، محل دفن حسام الدوله از رجال و امرای بیرجند در دوره قاجار است

آرامگاهی به مساحت ۴۱۲ مترمربع که محل دفن حسام‌الدوله از مردان و امیران بیرجند در دوره قاجار است. این عمارت دارای یک پیش ایوان سرتاسری یا طارمی است که از کف صحن آرامگاه، ارتفاع بیشتری دارد. فضای ورودی بنا از طریق ایوانچه‌ای است که در ابتدای ورودی ساخته شده است، اولین اتاق آرامگاه دو در خروجی به اتاق‌های کناری خود دارد که  یکی از این درها به اتاقی می‌رسد که مقبره حسام الدوله آنجاست.

از تزیینات بنا می‌توان به آیینه‌کاری اتاق جلویی با اشکال مختلف هندسی، گیاهی و ترکیبات مختلف گچبری زیر سقف گنبد در اتاق مجاور اتاق اول به شکل گل‌های اسلیمی و ختایی به صورت مدور، قوس‌های ورودی اصلی بنا و آیینه‌کاری‌های طاق‌نماهای اصلی در فضای داخلی اتاق اشاره کرد.

در حال حاضر از این آرامگاه به دلیل وجود فضاهای مختلف، به عنوان کانون فرهنگی هنری شاهد، استفاده می‌شود.

آرامگاه اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بیرجند توریسم حسام الدوله خراسان جنوبی فرهنگ گردشگری

شهرهای مرتبط