توصیف یخچال طبیعی فارسیاندر مسیر و پس از طی کردن آبشارها، کفتر خانه و چشمه‌هـای آب سـرد در فاصله ۵ کیلومتری، به محل اسکان قدیم روستای فارسیان که آثـار آن هنـوز هـم برجاسـت می‌رسیم.

طبق اطلاعاتی که از شـورا و ده‌یـاری کسـب شده روسـتای قـدیمی بعلت نزدیکی به یک یخچال طبیعی که هنوز هـم وجـود دارد، یخچـال نـام داشـته است.

این یخچال در دامنه کوه علی کماری قرار دارد و در تابستان‌هـا نیـز همـواره داراي یخ طبیعی می‌باشد.

آزادشهر اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی فارسیان گردشگری گلستان یخچال طبیعی

شهرهای مرتبط