فرهنگ روستای دستگرد


دستگرد زا با گل‌های نرگسش می‌شناسند

یکی از مراسم این روستا کاشت و برداشت گل نرگس است. که هر سال از اوایل آبان ماه تا اواخر ماه بهمن انجام می‌شود. زمان برداشت گل نرگس ساعت ۷ تا ۸ صبح است تا عطر شاخه‌های نرگس ماندگارتر باشد. گل‌ها بسته‌بندی شده و از طریق پایانه مسافربری بیرجند به شهرهای دیگر ارسال می‌شود.

زمان نشای پیاز نرگس در فصل تابستان است و  هر پیاز شش تا هفت سال محصول می دهد. اوج گلدهی هر پیاز نرگس از سال چهارم تا ششم و محصول آن بسیار ارزشمند است.

در حاشیه روستای دستگرد کوه نرگس قرار دارد، از دور تا حدودی سفید به نظر می‌آید، این گیاه به صورت خودرو در این کوه میروید و به باور مردم پیاز موجود در نرگس زارهای منطقه ابتدا از این کوه تامین می‌شده است.

آیین اکوتوریسم ایران ایرانگردی توریسم خراسان جنوبی خوسف دستگرد فرهنگ گردشگری نرگس

شهرهای مرتبط


روستاهای مرتبط