تبلیغ در بانی

اهداف دستافرید


با خرید صنایع دستی از دستافرید، به پایداری اقتصاد جامعه محلی کمک خواهید کرد.

تغییرات اقلیم و سایر آسیب های وارد شده به محیط زیست، از بزرگترین دغدغه‌های بشر در هزاره سوم است. حل این معضل نیازمند همکاری دولت‌ها، سمن‌ها و جوامع محلی برای اجرای توسعه پایدار در همه جوانب آن است. 

از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نقش آنان را در نیل به توسعه پایدار نمی‌توان نادیده گرفت. هدف اصلی پروژه حاضر تولید محصولات دستی با کیفیت در جوامع  روستایی و عشایری برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در این جوامع است. 

صنایع دستی دستافرید، شامل محصولات دستی و خانگی است که منافع حاصل از فروش آنها صرف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در جوامع محلی می‌شود.

با خرید صنایع دستی از دستافرید، به پایداری اقتصاد جامعه محلی کمک خواهید کرد. 

ایرانی توسعه پایدار دستافرید زنان صنایع دستی