توصیف قله دماوند


قله دماوند بلندترین قله ایران و بلندترین آتشفشان خاورمیانه است.

اثر طبیعی - ملی دماوند بلندترین قله ایران و بلندترین آتشفشان (نیمه خاموش) خاورمیانه است که به بام ایران شهرت دارد. کوه دماوند در جنوبیترین قسمت استان مازندران در شهرستان آمل، بخش لاریجان واقع شده است. اين مخروط عظيم آتشفشانیاز شمال به كوه‌هاینمارستاق، از شرق و جنوب به رودخانه هراز و از غرب به رودخانه دلی چای و بخشیاز دشت مرتفغ لار محدود شده است. 

 كوه دماوند در ۸۵ کیلومتری شمال شرق شهر تهران قرار دارد و راه اصلی دسترسی به آن و مناطق پیرامونش، جاده هراز است و به جز آن، راه اصلی ديگری برای ورود به اين محدوده وجود ندارد. جاده هراز از تهران آغاز و به آمل ختم می‌شود. اين جاده از جنوب غربی تا شمال شرقی کوه دماوند را دور می‌زند و همه راه‌های فرعی منتهی به مسيرهای دسترسی و صعود، از اين جاده منشعب می‌شود.

آب و هوای دماوند در دو ماه فروردین و اردیبهشت زمستانی، بسیار ناپایدار و همراه با توفان های شدید است كه احتمال بروز حوادث مختلف را بالا مي‌برد. بهترین زمان برای صعود به قله دماوند ماه های تیر و مرداد است.

قله ۱۶ مسير برای صعود دارد كه عبارتند از: 

۱. شمالی                     

 ۲. جنوبی

 ۳. شرقی    

۴. غربی     

۵. شمال شرقی    

۶. شمال غربی     

۷. جنوب شرقی   

۸. جنوب غربی     

۹. جنوب جنوب شرقی  

۱۰. شمال جنوب شرقی 

۱۱. جنوب شمال شرقی 

۱۲. شمال شمال شرقی 

۱۳. شمال شمال غربی 

۱۴. جنوب شمال غربی 

۱۵. شمال جنوب غربی

۱۶. جنوب جنوب غربی

 

جبهه جنوبی: جاده هراز، پلور، رینه

 

جبهه غربی: جاده هراز، پلور، جاده سد لار، دشت ورارو

 

جبهه شمالی:  ده ناندل، منطقه چمن، گوسفندسرا

 

 

 

 

 

جبهه جنوبي

مسير جنوبیصعود به دماوند ساده‌ترين و پر رفت و آمدترين مسير آن به شمار مي‌رود. با این‌حال حتی برای صعود از این مسیر نباید از تمرین در ارتفاع و حفظ آمادگی جسمانی غافل شد.

 

جبهه غربی

در جبهه غربی برای حمل کوله‌ها تا پناهگاه امکان کرایه قاطر وجود دارد اما نه به گستردگی جبهه جنوبی. پناهگاه سیمرغ ۲ طبقه است و ۳۰-۴۰ نفر ظرفیت دارد. به همین جهت برای صعود جبهه غربی حتما چادر همراه داشته باشید. پیمایش از پناهگاه تا قله ۶-۹ ساعت به طول می‌انجامد که به شرایط  و سرعت تیم صعود بستگی دارد. این قسمت از مسیر، به ویژه از یک ساعت مانده به قله، شیب زیادی دارد.

 

جبهه شمالی

مسير دسترسیبه جبهه شمالی دماوند: از تهران وارد جاده هراز شويد. پس از عبور از پلور، گزنك، تونل وانا و بايجان، پاسگاه بايجان را سمت چپ جاده خواهيد ديد. از اينجا تا خروجیدلارستاق در سمت چپ جاده حدود ۶ كيلومتر است كه با تابلوهايیمشخص شده است. با ورود به اين خروجیو طیمسيریخاكیو ناهموار و عبور از روستایحاجیدلا و ميان ده به روستای ناندل خواهيد رسيد. شروع حرکت از سنگ بزرگ در ارتفاع ۲۹۲۲ متری است. برای طی مسیر روستا تا سنگ بزرگ می‌توانید نیسان کرایه کنید. بیآبیدر جبهه شمالي؟؟؟

 

 در جبهه شمالیامكان كرايه قاطر برایحمل كوله‌ها از سنگ بزرگ تا پناهگاه ۴۰۰۰ متریوجود دارد. اگر تصميم دارید از قاطر برای حمل کوله‌ها استفاده کنید بهتر است از درون روستا هماهنگي‌هایلازم را انجام دهيد.

 

جانپناه اول مسیر شمالیدر ارتفاع ۴۰۱۰ متریقرار دارد كه به جانپناه ۴۰۰۰ متریمعروف است. اين جانپناه حداکثر ۲۰ نفر گنجایش دارد. جانپناه دوم مسير شمالیدماوند  به جانپناه ۵۰۰۰ متری معروف است و در ارتفاع ۴۶۶۰ متریقرار گرفته است. ظرفيت اين جانپناه هم مانند جانپناه ۴۰۰۰ متری، ۲۰ نفر است.

 

جبهه شمال شرقی

 

برای صعود جبهه شمال شرقی دماوند ۲ مسیر وجود دارد که مبدا حرکت یکی از آنها روستای گزنه و دیگری روستای ناندل است. البته در پناهگاه تخت فریدون این دو مسیر به هم مي‌پيوندند. مسير صعود از روستایگزنه بسيار طولانیاست.

 

مسير دسترسیبه جبهه شمال شرقیدماوند از روستایميان‌ده: از تهران وارد جاده هراز شويد. پس از عبور از پلور، گزنك، تونل وانا و بايجان، پاسگاه بايجان را سمت چپ جاده خواهيد ديد. از اينجا تا خروجیدلارستاق در سمت چپ جاده حدود ۶ كيلومتر است كه با تابلوهايیمشخص شده است. با ورود به اين خروجیو طیمسيریخاكیو ناهموار و عبور از روستایحاجیدلا به ميان ده خواهيد رسيد. از ميان ده با حدود ۴۰ دقیقه نیسان سواری به گردنه سر یا همان گوسفندسرا خواهيد رسيد که نقطه شروع کوهنوردی شما در ارتفاع ۲۸۷۰ متریاست. همچنین می‌توانید به ناندل که پس از میان ده قرار دارد بروید و در خانه کوهنوردی ناندل که زیر نظر فدراسیون کوهنوردی اداره می‌شود؛ اقامت کنید. پيمايش مسير از گوسفندسرا تا پناهگاه تخت فريدون در ارتفاع ۴۳۸۸ متری، حدود ۶-۷ ساعت زمان نياز دارد. پایینتر از پناهگاه تخت فريدون دشت تخت فريدون قرار دارد كه محل مناسب و خلوتیبرای کمپینگ و شب مانی است. در دشت هم آب برفچال در دسترس است و هم از بادهای روی یال پناهگاه خبرینيست. با اين حال در صورت شب مانیدر اين نقطه، روز بعد برایصعود قله بايد يك ساعت شيب اضافه تا پناهگاه را طیكنيد. روز دوم صعود از پناهگاه تا قله حدود ... ساعت و فرود از قله تا پناهگاه ساعت زمان نیاز دارد. پس از مدتیطیمسير به سمت قله، دره بسيار زيبایيخار در سمت چپ يال ديده مي‌شود. پس از آن باید از روی یخچالی که بام برفی نامیده می‌شود عبور کنید که در ارتفاع ۵۰۵۷ متری قرار گرفته است.

 

خانه کوهنورد ناندل - آقای صالحی: ۳۴۲۲۲۲۶ - ۰۱۲۲

ایران طبیعت گردشگری مازندران