فعالیت های بانی


بانی بوم شما را به آموختن شیوه های خلاقانه در ارایه خدمات به گردشگران و ارتباط با جامعه محلی دعوت می‌نماید.

بانی بوم  شما را به آموختن شیوه‌های خلاقانه در ارایه خدمات به گردشگران و ارتباط با جامعه محلی دعوت می‌نماید.