میبد

(شهر)

یزدنام قدیم : میبدار
جمعیت : 99,727 (نفر)
مساحت : 5,120 (کیلومترمربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه