مهریز

(شهر)

یزدنام قدیم : مهرگرد، مهریگرد، مهرجرد، مهرنگار
وجه تسمیه : بر اساس متون تاریخی و نسخ خطی، مهریز از نام مهرنگار، دختر انوشیروان ساسانی گرفته شده‌است.
جمعیت : 34,237 (نفر)
مساحت : 6,776 (کیلومترمربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه