فریدونکنار

(شهر)

مازندرانوجه تسمیه : می‌گویند زمانی که کاوه آهنگر بر ضحاک چیره می‌شود و فریدون ضحاک را می‌کشد با سپاهی عظیم جنوب خزر را تسخیر کرده و در فریدونکنار امروزی اطراق می‌کند.
جمعیت : 36,192
مساحت : 7.6 (کیلومتر مربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه