اقلید

(شهر)

فارسایستگاه راه آهن در ۱۶ کیلومتری شهر قرار دارد. ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه