دیر

(شهر)

بوشهرایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه