بوئین و میاندشت

(شهر)

اصفهانایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه