بندر گز

(شهر)

گلستانجمعیت : 20,745 (نفر)
مساحت : 240 (کیلومترمربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه