آزادشهر

(شهر)

گلستاننام قدیم : شاه پسند
جمعیت : 38,260
مساحت : 892
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه