اردکان

(شهر)

یزدجمعیت : 74,999
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه