اندیمشک

(شهر)

خوزستاننام قدیم : صالح آباد
جمعیت : 135,000 (نفر)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه