اندیمشک

(City)

خوزستاناندیمشک
نام قدیم : صالح آباد
جمعیت : 135,000 (نفر)

ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه