نام قدیم : آموی، آمویه (آمویی ها اولین ساکنان این منطقه بودند که از شرق دریای خزر کوچ کردند.)
وجه تسمیه : آ+مل (آ به معنی ضد و مل به معنای مرگ، آمل یعنی بی مرگی)
شهرت : شهربام ایران، شهر هزار سنگر، اولین شهر علویان
جمعیت : 238,000
مساحت : 3,080 (کیلومترمربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه