الیگودرز

(شهر)

لرستانوجه تسمیه : آل گودرز (گفته‌اند از آل گودرز آمده، و یا از واژه آلیورز به معنای گندم سرخ آمده است.)
جمعیت : 89,000
مساحت : 1.3 (کیلومترمربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه