علی‌آباد کتول

(شهر)

گلستانشهرت : علی‌آباد گرگان
جمعیت : 52,838 (نفر)
مساحت : 1,163 (کیلومترمربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه