ابرکوه

(شهر)

یزدنام قدیم : ابرقو
جمعیت : 47,000
مساحت : 5,800 (کیلومتر مربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه