تبلیغ در بانی

نشتیفان

(شهر)

خراسان رضویوجه تسمیه : ترکیب دو کلمه «نش» که محلی شده «نیش» کنایه از نیش کژدم و «تیفان» که محلی شده «توفان» یا همان وزش بادهای ۱۲۰ روزه است.
جمعیت : 9,176
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه