تاریخی


تاریخی

favourite
share

سایت تاریخی ویگل

محوطه تاریخی ویگل در ۲ کیلومتری شهر آران و بیدگل قرار دارد، مجموعه آثار این قسمت متعلق به دوران‌های مختلفی مانند دوره ساسانیان، صدراسلام، قرون میانه اسلامی و اوایل دوره سلجوقی می‌باشد. در حال حاضر شن‌های روان، بخش اعظم این محوطه را در زیر خاک مدفون کرده است. به طوری که بین دو قلعه غربی و شرقی که به فاصله ۵۵۰ متری از یکدیگر قرار دارند نشانه‌هایی از وجود آثار معماری می‌توان مشاهده کرد که نمایانگر وجود شهری بزرگ در دوران اسلامی با دو کانون قلعه‌های غربی و شرقی می‌باشد.