Noghli House & Quarantine

Shahr Kohneh

(village)

Razavi Khorasan Quchan