Noghli House & Quarantine

Fahraj

(village)

Yazd Yazd