Veshnave Village Culture


روستای وشنوه با آیینی زنده

مهمترین صنایع دستی وشنوه قالی و قالیچه دستباف است.

سوغاتی این روستا خشکبار است، مانند: گردو، بادام و فندق.

در اوایل فصل بهار مردم این روستا برای در امان ماندن درختان‌شان از سرما مراسم سر درختی را اجرا می‌کنند. در این مراسم مردم با هزینه خودشان گاوی را خریداری می‌کنند و دستمال سبز رنگی را دور گردن گاو می‌بندند و در روستا می‌گردانند و در پایان گاو را در امامزاده روستا قربانی می‌کنند و از گوشت آن حلیم درست می‌کنند و بین مردم پخش می‌کنند.

Ceremony Culture ecotourism Ecotourism Handicraft Iran Qom Tourism Tourism Veshnave

Related cities


Related villages