Tabas and Biyabanak Road Description


تلاقی نور و کویردر این جاده، دریایی را به تصویر می‌کشد که تنها باید آن را لمس کرد

این منطقه در شرق Tabas قرار دارد. جاده‌های کویری تنها به دلیل بافت بیابانی اطرافشان زیبا نیستند. اگر در یک غروب زمستانی یا حتی پاییزی در جاده طبس و بیابانک باشید ممکن نیست باور کنید که جاده از میان دریا نمی‌گذرد. بازتاب نور رنگارنگ در هر دو سوی جاده، دریایی را پیش چشمانتان ترسیم می‌کند که دریا نیست، اما تا آن را لمس نکنید باور نخواهید کرد که فقط نمک سراسر چشم اندازتان را فرا گرفته است.

دریای بزرگ نمک در این جاده، چشم اندازهای زیبایی را در هنگام غروب می‌آفریند. به ویژه اگر پس از بارانی تند در این جاده سفری داشته باشید آبی که امکان فرو رفتن در زمین پر از نمک را نیافته است، موج می‌زند گویی در ساحل دریا به تماشا نشسته‌اید. 

انسان نیز از این امکان بهره جسته است و با حفر جویهایی نمک استحصال می‌کند. این جوی‌ها خود جاذبه‌هایی زیبا شده‌اند که تلالو نور خورشید در آب خالص آن، آبی نیلگونی را به چشم می‌نمایاند. آبشار مصنوعی، امکان قایق سواری در این جوی‌های آب شور، خانه‌هایی که با چشم‌انداز آبشار نمکین ساخته‌شده‌اند همگی در عید که گاه سفر است، میزبان گردشگران زیادی است. 

Biyabanak ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Nature Road South Khorasan Tabas Tourism Tourism

Related cities