Navab Hoseinieh Description


به فرمان زنی از خاندان خزیمه علم، امیرزاده‌ خاتون، در زمان شاه عباس صفوی ساخته شد

در زمان قاجار و به فرمان امیرزاده خاتون ملقب به نواب یا بی‌بی نواب، که یکی از همسران امیر اسماعیل خان خزیمه بود، به منظور برپایی مراسم عزاداری برای عموم مردم ساخته شد. تاریخ ۱۰۰۱ ه.ق نوشته شده در کتیبه سردر ورودی سال ساخت آن را نشان می‌دهد. بنایی است، دو ایوانی با سردر ورودی که تزیینات مقرنس گچ‌بری شده دارد. گنبدخانه‌ای در ضلع شرقی حیاط به شکل کلاه فرنگی با تزیینات مقرنس ساخته شده و ایوان‌های شمالی و جنوبی، حیاط بزرگی با ایوانچه‌هایی در دو طبقه ساختار معماری بنا را تشکیل می‌دهند. این گچ‌بری ها توسط هنرمندی اصفهانی به نام «یارآگاه» ساخته شده است. اشعاری از محتشم کاشانی در این کتیبه‌ها دیده می‌شود.

Birjand Culture ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Navab Hoseinieh South Khorasan Tourism Tourism

Related cities