Morteza Ali Hot water spring Description


این چشمه با آب گرم و سرد در کنار هم، در فاصله ۲۷ کیلومتری طبس تجربه‌ای متفاوت را در خود دارد

چشمه آب گرم مرتضی علی در دل کویر، در مسیر روستای خرو و در فاصله ۲۷ کیلومتری Tabas قرار دارد. در این منطقه كه به دره كال سردر مشهور است، چشمه‌های متعدد آبگرم و آب سرد وجود دارد که به بزرگ‌ترین آنها که از داخل حفره‌ای به بیرون می‌ریزد،‌ حمام مرتضی علی می‌گویند. این چشمه آب گرم و آب سردش جدا از یکدیگر وارد رودخانه می‌شوند. آب گرم چشمه از دیواره سمت راست است و به دلیل غلظت بیشتر آب گرم و تفاوت ساختاری آن با آب سرد،‌ می‌توان هم آب سرد و هم گرم را همزمان با هم تجربه کرد. یک دستتان می‌تواند آب گرم را حس کند و دست دیگر آب سرد را. این تفکیک سرما و گرما تا مسافت ۳۰۰ متری در کف رودخانه نیز ادامه دارد.

این چشمه‌ها منبع تامین آب اغلب مزارع و باغ‌های طبس می‌باشد که از طریق نهر آبی به این شهر منتقل می‌شود.

 

ecotourism Ecotourism Ecotourism Hot water spring Iran Iran Touring Kharv Morteza Ali Hot water spring Nature South Khorasan Tabas Tourism Tourism

Related cities