Gilgamesh Studio 2


دومین نشست از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه - همراه آرش نورآقایی

نشست دوم، از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه 

عنوان: نقش اعداد در تفکر ملل

پژوهشگر: آرش نورآقایی

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ۱۱۴، واحد ۳.

برای شرکت و ثبت نام در این نشست، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۱۰۸۹۷۶۲ به نام آرش نورآقایی واریز کرده و رسید را به شماره ۰۹۳۰۸۵۷۶۳۵۸ توسط تلگرام ارسال فرمایید.

Eco lodge Ecolodge eco-tourism ecotourism Ecotourism Gilgamesh Iran Iran Touring Tehran Tourism

Related cities