Gilgamesh Studio


نشست‌های یکشنبه گیلگمش؛ از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه

نشست‌های یکشنبه گیلگمش؛ از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه مجموعه رویدادی است که یکشنبه‌های فرهنگی گیلگمش را رقم می‌زند. 

برای شرکت و ثبت نام در این نشست، مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۱۰۸۹۷۶۲ به نام آرش نورآقایی واریز کرده و رسید را به شماره ۰۹۳۰۸۵۷۶۳۵۸ توسط تلگرام ارسال فرمایید.

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ۱۱۴، واحد ۳.

Eco lodge Ecolodge eco-tourism ecotourism Gilgamesh Iran Iran Touring

Related cities