Ghalehganj City Cultureمردمانی که به دور از هیاهو از چند قوم و قبیله با نژادها  و عقاید متفاوت، از بلوچ و عرب و فارس و بختیاری ... از سنی و شیعه و زرتشتی با گویشی نسبتاً متفاوت از شهرهای اطراف که گویشی است با تلفیق از پارسی و بلوچی و گویش بندری و بختیاری در کنار یکدیگر دفتر روزگار را ورق می‌زنند. دفتری که هر صفحه‌اش طرحی یکسان دارد، بیابان.

زنان و مردان قلعه گنج می کوشند تا با هنری همچون Carpet Weaving  و Mat Weaving و Balouch Embriodery  که از مادران و پدران به یادگار مانده و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده، خطی رنگین بر این پهنه بیابانی بیاندازند که گلی باشد بر این دشت های خشک یکدست.

Balouch Balouch Embriodery Carpet Weaving Culture Eco lodge Ecolodge ecotourism Ecotourism Handicraft Iran Iran Touring Mat Weaving Tourism Tourism گردشگر حصیربافی حصیر بافی حصیر قالیبافی

Related cities