Ethical Standards in Tourismدر یک یکشنبه زمستانی در کاشان و در خانه نقلی، این نشست برگزار شد. اما نیاز به چنین عنوانی از آنجا برخواست که به نظر می‌رسد ما در بیان پتانسیل‌های منطقه‌مان یا مانند برخی چنان بی اعتماد بنفس هستیم که گاهی شنیده‌ام برخی عنوان می کنند منطقه ما هیچ جاذبه‌ای ندارد. چه بسا که ساده‌ترین چیزها در چشم مردم بومی، برای گردشگران بسیاز جذاب باشد. 
در مقابل گاهی از آن ور بوم می‌افتیم و چنان اغراق می‌کنیم که گویی به مانند آن در هیچ کجا نیست.

از سویی دیگر گاهی جامعه میزبان یا چنان دست و دلباز و گشاده‌رو است و یا برعکس جانب انصاف را فراموش می‌کند. این امر تنها به ما محدود نمی‌شود تا جایی که نیاز به تدوین ضوابط اخلاقی در گردشگری در سازمان جهانی گردشگری نیز احساس شد. این سازمان در پی توسعه عنان گسیخته گردشگری در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بدون توجه به اصول پایداری و احترام به محیط، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی گردشگری، در دنیا کدهای اخلاق گردشگری را در دستور کار خود قرار داد.

 فایل ارایه جایگاه ضوابط اخلاقی در گردشگری را از اینجا دانلود کنید.


Ecotourism & Sustainable Development Training Courses