Chaharderakht Mosque Description


مسجد چهاردرخت، در قدیمی‌ترین میدان شهر قرار دارد و دارای دو محراب می‌باشد

 مسجد جامع چهار درخت، از مکان‌های مذهبی مهم و مورد توجه مردم Birjand  است كه در سده ششم قمری بنا شده است. در قدمی‌ترین میدان شهر به نام چهاردرخت قرار گرفته و در مجاورت مسجد عاشورا است. این مسجد دارای دو در ورودی است که یک در از محل میدان به صحن مسجد راه دارد و ورودی دوم که در ضلع جنوب مسجد قرار گرفته به شبستان ستون‌دار منتهی می‌شود. ورودی اول دارای تزیینات آجرکاری بوده و ساخت آن مربوط به اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی است ولی ورودی دوم به شبستان می‌رسد دارای طاق جناغی و تزیینات رسمی‌بندی است و به زمان ساخت خود مسجد بر می‌گردد. ساخت این بنا مربوط به دوره صفویه است. این مسجد دارای دو محراب است. بیشترین تزیینات مسجد، رسمی‌های ورودی، فرم زیبای ستون‌ها، نورگیر‌های شبستان، شکل ویژه محراب‌‌‌ها و طاق نمای صحن می‌باشد.

Birjand Chaharderakht Mosque Culture ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Mosque South Khorasan Tourism Tourism

Related cities