Ashourkhane Mosque Description


مسجد عاشورخانه از بناهای تاریخی شهر نهبندان است که در دوران صفویه بنا شده است

بنای تاریخی مسجد عاشورخانه در شهر Nehbandan  و در فاصله کمی از Nehbandan Castle قرار دارد. بنا شامل یک شبستان ستون دار و دارای چهار ستون قطور چهار ضلعی است که در ضلع شمال با برداشتن دیوار، شبستان را توسعه داده اند و دو ستون دیگر را به آن افزوده اند. پوشش شبستان به صورت گنبدی و چهار ترک است. بر روی یکی از ستون ها کتیبه‌هایی به انواع خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق دیده می‌شود. بعضی از این کتیبه‌ها دارای تاریخ هستند که قدیمی‌ترین این کتیبه‌ها دارای تاریخ ۱۳۱۵ است. با توجه به وجود سنگ لوحی که در دیوار مسجد کار گذاشته شده ودارای تاریخ ۹۷۷ است می‌توان زمان ساخت مسجد را به دوره صفویه نسبت داد.

Ashourkhane Mosque Culture ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Nehbandan South Khorasan Tourism Tourism

Related cities