Ark Village Culture


فرهنگ و مردمی از تبار کویر

مردم روستای آرک مانند دیگر مردم استان South Khorasan ، مردمی خونگرم و پایبند به مراسم و سنت‌ها هستند. یکی از این مراسم که به طور خاص در این روستا برگزار می‌شود به مراسم سنتی کشت گندم آرک معروف بوده و با شیوه خاصی انجام می‌شود.

برای انجام مراسم کشت گندم، در یک روز کشاورزان بذر گندم و شیرینی تهیه کرده و در مزرعه جمع می‌شوند و پس از خواندن دعا و ذکرهای مختلف و آرزوی سالی خوش و پر محصول، کشت گندم را آغاز و به میمنت و تبرکی بین اهالی حاضر شیرینی توزیع می‌کنند.

Ark Ceremony Culture ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Khusf South Khorasan Tourism Tourism

Related cities


Related villages