Arasteh Hoseinieh Description


در بافت تاریخی چهار درخت قرار دارد و از گچ کاری زیبایی برخوردار است

حسینیه آراسته در قسمت بافت تاریخی Birjand  قرار گرفته است، که قدمت آن را به دوران اول پهلوی نسبت داده‌اند. این بنا با توجه به کارکرد مذهبی آن، از نقش مایه‌هایی با مضامین مذهبی، چون کتیبه‌های روایات و نقش مایه دو شیر در دو طرف کتیبه‌ها بهره‌مند است. نقش مایه‌هایی چون نقش خورشید، شیر و نبرد شیر و اژدها در اینجا وجود دارد، که علاوه بر پیشینه تاریخی، مفاهیمی نمادین و مذهبی نیز دارند. 

 این حسینیه به خاطر داشتن سر در ورودی، در چوبی دو لنگه با گل‌میخ‌های تزیینی، هشتی، دالان، حیاط مرکزی و اتاق‌های اطراف میان‌سرا بیشتر به یک خانه قدیمی شباهت دارد. در این بنا دو قاب گچی دیده می‌شود که صحنه کربلا در آن دیده می‌شود. 

Arasteh Hoseinieh Birjand Culture ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring South Khorasan Tourism Tourism

Related cities