Amirabad Garden Description


در قسمت اندرونی امارت، بادگیری چهارطرفه به بلندای چهار متر وجود دارد

این بنا یکی از بناهای مهم و مشخص شهر Tabas است. نمای این امارت شامل سردر ورودی آن، حوضخانه بیرونی و پله‌هایی است که بام حوضخانه را به قسمت‌های پایین‌تر متصل می‌کرده است. ورودی دوم دارای مقرنس‌های آویز است، بعد از ورودی دوم، نمازخانه است که در ندارد و با چند پله به کف می‌رسد. تمام نمای ساختمان سفید است. در قسمت اندرونی بادگیر و حوضخانه‌ای قرار دارد که زیبایی این عمارت را چند برابر کرده است، بادگیر چهارطرفه و در برش افقی چهارگوشه است. بلندای آن درحدود ۳۵/۱۰ متر است. تمام سطوح آن با گچ نما سازی شده و روزنه‌های زیبایی در آن ایجاد شده است. و در لبه‌های این روزنه‌ها گچبری‌های زیبا و ظریفی وجود دارد. این بادگیر از داخل حیاط و باغ دیده می‌شود.

Amirabad ecotourism Ecotourism Garden Iran Iran Touring South Khorasan Tabas Tourism Tourism

Related cities