Tabas Masina

(City)

South KhorasanName Describtion : The name of the person rebuilt the city after earthquake 1977
Train Station Train Station Airport Airport

favourite
share

Tabasmasina City Description

طبس مسینا، از توابع شهرستان درمیان، واقع در استان South Khorasan است. «طبس عناب» بعد از ويرانی در زلزله سال ۱۳۵۶ به «طبس ميناب» تغییر نام داد و به علت زلزله‌های پی‌درپی به كلی ويران ‌شد، بالاخره شخصی به نام مسينا شروع به بازسازی اين منطقه نمود و نام اين منطقه را «طبس مسينا» گذاشت. طبس مسینا، در راه Siatan and Balouchestan به Kerman قرار دارد و همین امر از عوامل مهم در موقعیت ترانزیتی این شهر است.

سرچشمه رود شور بیرجند از این شهر است. اقتصاد «طبس مسینا» از طریق کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی است. 

آسبادهای این شهر، مربوط به دوره قاجار بوده و از آثار ملی ایران است که به ثبت رسیده است.